Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez P.P.H.U. SHE z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Stefana Batorego 34B, NIP 5511052822, REGON 357056449 dotyczące konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22 kc ).

§1.

Postanowienia ogólne

1.. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej OWSiD) określają zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego towarów oferowanych przez P.P.H.U. SHE oraz ich dostawy.

2.. Konsumentem dokonującym zakupu w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna.

3.. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przez P.P.H.U. SHE (zwaną dalej Sprzedającym) z siedzibą w Andrychowie.

4. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest P.P.H.U. SHE z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Stefana Batorego 34B, NIP 5511052822.

5. Przedmiotem transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

6. Dane sprzedającego: P.P.H.U. SHE Edmund Ogiegło, ul. Stefana Batorego 34B, 34-120 Andrychów, NIP 5511052822, REGON 357056449. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

7. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu SHE.pl jest PPHU SHE EDMUND OGIEGŁO, ul. Batorego 34B, 34-120 Andrychów, NIP: 551-105-28-22, adres poczty elektronicznej (e-mail): shop@she.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą..

§2.

Cennik i formy zapłaty

1. Ceny podane w Cenniku Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości podanych w formularzu zamówienia.

2. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na terenie Polski:

* Płatność przy odbiorze po złożeniu zamówienia obsługa sklepu potwierdza jego autentyczność i wysyła paczkę priorytetową za pobraniem

* Płatność przelewem, po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na konto: PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 1111 1294 7520 0032; w tytule należy wpisać numer swojego zamówienia.

* Płatność kartą po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedający wysyła towar.

W przypadku wyboru formy płatności z góry wpłatę należy uiścić do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

3. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na www.she.pl/sklep poza granicami Polski (tylko kraje UE):

* Płatność kartą po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedający wysyła towar.

* Płatność przelewem. Po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na wybrane konto walutowe:

PLN numer: PL 50 1020 5558 1111 1294 7520 0032 BIC: BPKOPLPW

EUR numer: PL 49 1050 1070 1000 0023 5199 4120 BIC: INGBPLPW

USD numer: PL 83 1050 1070 1000 0023 5199 4187 BIC: INGBPLPW

W tytule należy wpisać numer swojego zamówienia.

§3.

Zamówienia

1. Zamówienie należy składać korzystając z formularza na stronie sklepu internetowego www.she.pl/sklep.

2. Zamówienie złożone i potwierdzone będzie realizowane od 3-7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W okresie Świąt i dni wolnych od pracy termin realizacji może ulec wydłużeniu w związku z koniecznością produkcji kostiumów kąpielowych na indywidualne zamówienie.

3. Każdy kolejny etap realizacji zamówienia będzie potwierdzany pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zaistnieje konieczność ustalenia indywidualnych szczegółów zamówienia telefonicznie.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego - Konsumenta (np. nie podanie adresu mailowego lub podanie nieprawidłowego adresu mailowego), zostanie ono anulowane.

5. Z chwilą skutecznego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym i konsumentem umowy sprzedaży towaru.

6. W przypadku złożenia zamówienia i opłacenia go z góry przelewem elektronicznym (pay-u), a braku możliwości uszycia stroju prowizję za przelewy ponosi kupujący. Dotyczy to sytuacji, w której klient bez braku wcześniejszej konsultacji dokonał zamówienia na strój, którego nie da się uszyć, a zapłata nastąpiła z góry przelewem elektronicznym pay-u.

7. Jednorazowo można zamówić dowolną ilość kostiumów, jednak z uwagi na konieczność szycia stroi na zamówienie obowiązuje limit zwrotów, maksymalna ilość zwracanych nam kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki. Wszystkie zwroty powyżej 2-óch sztuk będą zwracane w formie vouchera

8. Maksymalna liczba zamawianych produktów promocyjnych (wartość 0zł) nie może być większa niż liczba zamawianych stroi kąpielowych. W przypadku zamówienia tylko produktu promocyjnego limit zamówienia wynosi 1 sztukę.

9. W przypadku jednorazowego indywidualnego zamówienia produkcji powyżej 4 kostiumów kąpielowych możemy wymagać potwierdzenia go przez e-mail.

§4.

Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego w formie opisanej w pkt 3.

2. Terminem dostawy zamówionych towarów będzie termin wskazany w pisemnym oświadczeniu Sprzedającego w formie elektronicznie potwierdzającym złożone przez konsumenta zamówienie. W sytuacji, gdy towar jest w danej chwili niedostępny, konsument jest informowany przez Sprzedającego o proponowanym terminie dostawy.

3. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

4. Ponadto, opóźnienie w realizacji dostawy nie skutkuje odpowiedzialnością Sprzedającego, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionych towarów u ich producenta, strajków, braków surowców itp.). Jednocześnie Sprzedający poinformuje konsumenta, w miarę możliwości o kolejnym terminie dostawy.

5. Zamówione towary będą dostarczone przez Sprzedającego na wskazany w zamówieniu przez konsumenta adres.

6. Koszt dostawy ponosi konsument.

    Na terenie całej Polski dostawa nastąpi za pomocą firmy kurierskiej GLS. 

     GLS w przypadku paczki pobraniowej koszt wysyłki wynosi 15 zł.

     GLS przy wpłacie na konto koszt wysyłki wynosi 12 zł.


7. Koszt dostawy poza granice Polski ponosi konsument i wynosi on kolejno:

     39 zł przy zakupie 1 szt na terenie UE

Przy zakupie każdej kolejnej sztuki dolicza się do kosztu wysyłki 10 zł.

     69 zł przy zakupie 1 szt poza UE

Przy zakupie każdej kolejnej sztuki dolicza się do kosztu wysyłki 10 zł.


8. Koszty dostawy do krajów spoza Unii Europieskiej będą uzgadniane każdorazowo z klientem przed złożeniem zamówienia. Klient spoza UE, przed złożeniem zamówienia winien się skontaktować z obsługą sklepu w celu potwierdzenia kosztów wysyłki. W tym przypadku istnieje tylko jedna możliwość zapłaty za zamówienie tj. przelew na konto. W przypadku niepotwierdzenia kosztów z obsługą sklepu, zamówienia nie będą realizowane.

9. Konsument zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu pełnoletnia osoba (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem) potwierdziła, na piśmie dostawę towarów, jego ilość oraz rodzaj. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem konsumenta zamawiającego towar bądź osoby przez niego pisemnie upoważnionej (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem).

10. Z chwilą pisemnego pokwitowania/potwierdzenia przechodzą na konsumenta wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. W przypadku, gdy konsument lub inna osoba zastana pod wskazanym przez konsumenta zamawiającego towar adresem odmawia odebrania zamówionych towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do obciążenia konsumenta zamawiającego towar kosztami dostawy w dwukrotnej wysokości.

12. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku konsumentowi, który złożył zamówienie, nie będą służyć roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

13. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

14. Sprzedawca zoobowiązuje się do dostarczenia do klienta towaru pełnowartościowego, wolnego od wad.

§5.

Zwrot/wymiana towaru i warunki jego przyjęcia.

Zwrotów należy dokonywać na adres: Sklep SHE 34-120 Andrychów, ul. Batorego 34B.

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w punkcie §5.4 niniejszego regulaminu.

2. Towar należy odesłać w sztywnym kartonie, np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi.

3. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).

   Prosimy, aby zwracając kostium nie wyginać nienaturalnie misek ponieważ grozi to ich złamaniem, a w rezultacie odrzuceniem zwrotu.

4. Do odsyłanego towaru powinno się dołączyć wypełniony formularz zwrotu - formularz do pobrania tutaj

Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór do pobrania tutaj. 

Jeżeli wypełniają Państwo formularz z ustawy o prawach konsumenta prosimy koniecznie wpisać w nim swój numer konta oraz podać numer zamówienia.

- Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument (koszty ponownych przesyłek, koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby przedsiębiorcy, koszty zwrotów pieniędzy, koszty prowizji). Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.Nie odbieramy paczek za pobraniem.

5. Maksymalna ilość zwracanych kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki, tj. jeśli zamówiono 3 kostiumy, to jednego z nich nie można już oddać. Wprowadzenie limitu jest podyktowane względami higienicznymi.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia do którego została zakupiona dodatkowa usługa (np. EXPRESS) koszt tej usługi nie zostanie zwrócony.

- W przypadku niedotrzymania w/w warunków zwrot może zostać nieuznany.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Dotyczy to w szczególności zmian w fasonie, kroju, wyboru innego niż standardowy kolor/druk itp.

8. W przypadku zamówienia usług, które zostaną w całości wykonane przed upływem 14 dni od daty sprzedaży nie obowiązują przepisy o możliwości odstąpienia od umowy. Dotyczy to w szczególności oferowanej przez sklep usługi EXPRESS.

9. W przypadkach nieuregulowanych w punkcie §5 niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

10. W przypadku gdy dokonywany jest zwrot połowy kompletu (góra lub dół) stroju kąpielowego zwrotowi podlega 50% ceny kompletu.

 

Wymian należy dokonywać na adres: Sklep SHE 34-120 Andrychów, ul. Batorego 34B.

11. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru wymienić towar na inny. 

Oświadczenie o wymianie należy złożyć na odpowiednim formularzu wymiany oraz dołączyć go do pudełka z wymienianym towarem, formularz do pobrania tutaj.

12. Towar należy odesłać w sztywnym kartonie, np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi.

13. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).

   Prosimy, aby pakując kostium nie wyginać nienaturalnie misek ponieważ grozi to ich złamaniem, a w rezultacie odrzuceniem wymiany.

14. Wszelkie koszty dostawy związane z wymianą towaru ponosi Konsument (dotyczy kosztów zarówno dostarczenia towaru do sprzedawcy jak i wysyłki nowego towaru). Opłata za dostarczenie wymienionego towaru wynosi 19zł i jest płatna przy odbiorze.

15. Maksymalna ilość wymienianych kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki, tj. jeśli zamówiono 3 kostiumy, to jednego z nich nie można już wymienić. Wprowadzenie limitu jest podyktowane względami higienicznymi.

16. Prawo wymiany nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży był towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Dotyczy to w szczególności zmian w fasonie, kroju, wyboru innego niż standardowy kolor/druk itp.

17. Zakupiony towar odesłany i nie odebrany przez klienta ( bez opisu co z mim robimy ) przechowujemy do 90 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Oznacza to, iż własnej woli zbył się własności towaru jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego. W następstwie tego, na podstawie Art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność towaru przechodzi na PPHU SHE EDMUND OGIEGŁO 34-120 Andrychów ul. Stefana Batorego 34B, który obejmuje go w posiadanie, a następnie przekazuje do utylizacji.

§6.

Reklamacje

1. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

2. Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.

Uwaga: Jasne kolory (biały/ecru) po zamoczeniu mogą delikatnie prześwitywać.

Informujemy również, że kolory fluorescencyjne (jaskrawe) mogą blaknąć pod wpływem słońca.

Reklamacje takich kostiumów nie będą uwzględniane.

3. W przypadku reklamacji kupujący akceptuje warunki ujęte w niniejszym regulaminie oraz na karcie gwarancyjnej dostępnej po kliknięciu w ten link lub na stronie www.she.pl/pomoc w punkcie 3.7.

4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§7.

Gwarancja

1. Firma P.P.H.U. SHE zapewnia 24-miesięczny okres gwarancyjny zakupionego produktu.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 3.

3. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu w związku z  normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady

b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

niewłaściwego przechowywania i konserwacji

użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.).

samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w produkcie.

użycia środków piorących takich jak proszek do prania i/lub wybielacz.

4. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy P.P.H.U. SHE, a także użytkowanie produktu w sposób niedbały, a zwłaszcza, wystawianie na długie działanie cieczy, wilgoci, narażenie na wyblaknięcie poprzez pozostawienie towaru na słońcu, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują, iż gwarancja przestaje obowiązywać.

5. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.

Nie odbieramy paczek za pobraniem.

6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon lub kserokopia paragonu /oryginał lub kserokopia faktury).

W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, w tym niedbałego zapakowania, wywinięcia misek, narażenia towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę reklamacja zostanie odrzucona bez weryfikacji reklamowanej wady.

7. Do pudełka z reklamowanym towarem, należy włożyć niniejszą kartę gwarancyjną. 

8. W przypadku odrzucenia reklamacji wskutek naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.

9. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres:

PPHU SHE EDMUND OGIEGŁO

Ul. Stefana Batorego 34b

34-120 Andrychów 

z dopiskiem: REKLAMACJA TOWARU

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. W przypadku braku możliwości naprawy lub reklamacji tej samej wady po raz 3ci towar zostanie wymieniony na nowy.

§8.

Ochrona danych osobowych

1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz.883 ze zm.).

2. W ramach Naszego Serwisu używamy plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§9.

Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę..

3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu w związku z normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§10.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: shop@she.pl..

§11.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiD mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSiD w skutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

3. Sprzedający i Konsument będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Składając zamówienie Konsument akceptuje OWSiD.

5.Sprzedający informuje, że kolory/wzory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru/wzoru.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta ( kolor, proporcje itp. ) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

7. Sprzedający informuje, iż w przypadku zakupu kostiumu z wzorami, finalny produkt może odbiegać swoim wzorem ułożenia druku od kostiumu prezentowanego na zdjęciu. Ma to związek z tym, że kostiumy szyte są z belek materiału i uzyskanie idealnie takiego samego druku jest praktycznie niemożliwe.

8. Konsument dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do poniesienia opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do Sprzedającego

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną..

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu SHE.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.