Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez P.P.H.U. SHE z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Stefana Batorego 34B, NIP 5511052822, REGON 357056449 dotyczące konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22 kc ).

§1.

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej OWSiD) określają zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego towarów oferowanych przez P.P.H.U. SHE oraz ich dostawy.

2. Konsumentem dokonującym zakupu w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna.

3. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przez P.P.H.U. SHE (zwaną dalej Sprzedającym) z siedzibą w Andrychowie.

4. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest P.P.H.U. SHE z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Stefana Batorego 34B, NIP 5511052822.

5. Przedmiotem transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

6. Dane sprzedającego: P.P.H.U. SHE Edmund Ogiegło, ul. Stefana Batorego 34B, 34-120 Andrychów, NIP 5511052822, REGON 357056449. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

§2.

Cennik i formy zapłaty

1. Ceny podane w Cenniku Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości podanych w formularzu zamówienia.

2. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na terenie Polski:

* Płatność przy odbiorze po złożeniu zamówienia obsługa sklepu potwierdza jego autentyczność i wysyła paczkę priorytetową za pobraniem

* Płatność przelewem, po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na konto: PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 1111 1294 7520 0032; w tytule należy wpisać numer swojego zamówienia.

* Płatność kartą po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedający wysyła towar.

W przypadku wyboru formy płatności z góry wpłatę należy uiścić do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

3. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na www.she.pl/sklep poza granicami Polski (tylko kraje UE):

* Płatność kartą po zaksięgowaniu należności na koncie Sprzedający wysyła towar.

* Płatność przelewem. Po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na wybrane konto walutowe:

PLN numer: PL 50 1020 5558 1111 1294 7520 0032 BIC: BPKOPLPW

EUR numer: PL 49 1050 1070 1000 0023 5199 4120 BIC: INGBPLPW

USD numer: PL 83 1050 1070 1000 0023 5199 4187 BIC: INGBPLPW

W tytule należy wpisać numer swojego zamówienia.

§3.

Zamówienia

1. Zamówienie należy składać korzystając z formularza na stronie sklepu internetowego www.she.pl/sklep.

2. Zamówienie złożone i potwierdzone będzie realizowane od 3-7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W okresie Świąt i dni wolnych od pracy termin realizacji może ulec wydłużeniu w związku z koniecznością produkcji kostiumów kąpielowych na indywidualne zamówienie.

3. Każdy kolejny etap realizacji zamówienia będzie potwierdzany pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zaistnieje konieczność ustalenia indywidualnych szczegółów zamówienia telefonicznie.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego - Konsumenta (np. nie podanie adresu mailowego lub podanie nieprawidłowego adresu mailowego), zostanie ono anulowane.

5. Z chwilą skutecznego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym i konsumentem umowy sprzedaży towaru.

6. W przypadku złożenia zamówienia i opłacenia go z góry przelewem elektronicznym (pay-u), a braku możliwości uszycia stroju prowizję za przelewy ponosi kupujący. Dotyczy to sytuacji, w której klient bez braku wcześniejszej konsultacji dokonał zamówienia na strój, którego nie da się uszyć, a zapłata nastąpiła z góry przelewem elektronicznym pay-u.

7. Jednorazowo można zamówić dowolną ilość kostiumów, jednak z uwagi na konieczność szycia stroi na zamówienie obowiązuje limit zwrotów, maksymalna ilość zwracanych nam kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki.

8. Maksymalna liczba zamawianych produktów promocyjnych (wartość 0zł) nie może być większa niż liczba zamawianych stroi kąpielowych. W przypadku zamówienia tylko produktu promocyjnego limit zamówienia wynosi 1 sztukę.

9. W przypadku jednorazowego indywidualnego zamówienia produkcji powyżej 4 kostiumów kąpielowych możemy wymagać potwierdzenia go przez e-mail.

§4.

Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego w formie opisanej w pkt 3.

2. Terminem dostawy zamówionych towarów będzie termin wskazany w pisemnym oświadczeniu Sprzedającego w formie elektronicznie potwierdzającym złożone przez konsumenta zamówienie. W sytuacji, gdy towar jest w danej chwili niedostępny, konsument jest informowany przez Sprzedającego o proponowanym terminie dostawy.

3. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

4. Ponadto, opóźnienie w realizacji dostawy nie skutkuje odpowiedzialnością Sprzedającego, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionych towarów u ich producenta, strajków, braków surowców itp.). Jednocześnie Sprzedający poinformuje konsumenta, w miarę możliwości o kolejnym terminie dostawy.

5. Zamówione towary będą dostarczone przez Sprzedającego na wskazany w zamówieniu przez konsumenta adres.

6. Koszt dostawy ponosi konsument.

    Na terenie całej Polski dostawa nastąpi za pomocą firmy kurierskiej GLS lub Poczty-Polskiej. 

     GLS w przypadku paczki pobraniowej koszt wysyłki wynosi 11 zł.

     GLS przy wpłacie na konto koszt wysyłki wynosi 11 zł.

     Wysyłka Pocztą Polską (usługa Pocztex 48) jest darmowa.


7. Koszt dostawy poza granice Polski ponosi konsument i wynosi on kolejno:

     39 zł przy zakupie 1 szt na terenie UE

Przy zakupie każdej kolejnej sztuki dolicza się do kosztu wysyłki 10 zł.

     69 zł przy zakupie 1 szt poza UE

Przy zakupie każdej kolejnej sztuki dolicza się do kosztu wysyłki 10 zł.


8. Koszty dostawy do krajów spoza Unii Europieskiej będą uzgadniane każdorazowo z klientem przed złożeniem zamówienia. Klient spoza UE, przed złożeniem zamówienia winien się skontaktować z obsługą sklepu w celu potwierdzenia kosztów wysyłki. W tym przypadku istnieje tylko jedna możliwość zapłaty za zamówienie tj. przelew na konto. W przypadku niepotwierdzenia kosztów z obsługą sklepu, zamówienia nie będą realizowane.

9. Konsument zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu pełnoletnia osoba (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem) potwierdziła, na piśmie dostawę towarów, jego ilość oraz rodzaj. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem konsumenta zamawiającego towar bądź osoby przez niego pisemnie upoważnionej (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem).

10. Z chwilą pisemnego pokwitowania/potwierdzenia przechodzą na konsumenta wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. W przypadku, gdy konsument lub inna osoba zastana pod wskazanym przez konsumenta zamawiającego towar adresem odmawia odebrania zamówionych towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do obciążenia konsumenta zamawiającego towar kosztami dostawy w dwukrotnej wysokości.

12. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku konsumentowi, który złożył zamówienie, nie będą służyć roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

13. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

14. Sprzedawca zoobowiązuje się do dostarczenia do klienta towaru pełnowartościowego, wolnego od wad.

§5.

Zwrot/wymiana towaru i warunki jego przyjęcia.

Zwrotów należy dokonywać na adres: Sklep SHE 34-120 Andrychów, ul. Batorego 34B.

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w punkcie §5.4 niniejszego regulaminu.

2. Towar należy odesłać w sztywnym kartonie, np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi.

3. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).

   Prosimy, aby zwracając kostium nie wyginać nienaturalnie misek ponieważ grozi to ich złamaniem, a w rezultacie odrzuceniem zwrotu.

4. Do odsyłanego towaru powinno się dołączyć wypełniony formularz zwrotu - formularz do pobrania tutaj

Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór do pobrania tutaj. 

Jeżeli wypełniają Państwo formularz z ustawy o prawach konsumenta prosimy koniecznie wpisać w nim swój numer konta oraz podać numer zamówienia.

- Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument (koszty ponownych przesyłek, koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby przedsiębiorcy, koszty zwrotów pieniędzy, koszty prowizji). Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.Nie odbieramy paczek za pobraniem.

5. Maksymalna ilość zwracanych kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki, tj. jeśli zamówiono 3 kostiumy, to jednego z nich nie można już oddać. Wprowadzenie limitu jest podyktowane względami higienicznymi.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia do którego została zakupiona dodatkowa usługa (np. EXPRESS) koszt tej usługi nie zostanie zwrócony.

- W przypadku niedotrzymania w/w warunków zwrot może zostać nieuznany.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Dotyczy to w szczególności zmian w fasonie, kroju, wyboru innego niż standardowy kolor/druk itp.

8. W przypadku zamówienia usług, które zostaną w całości wykonane przed upływem 14 dni od daty sprzedaży nie obowiązują przepisy o możliwości odstąpienia od umowy. Dotyczy to w szczególności oferowanej przez sklep usługi EXPRESS.

9. W przypadkach nieuregulowanych w punkcie §5 niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

 

Wymian należy dokonywać na adres: Sklep SHE 34-120 Andrychów, ul. Batorego 34B.

10. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru wymienić towar na inny. 

Oświadczenie o wymianie należy złożyć na odpowiednim formularzu wymiany oraz dołączyć go do pudełka z wymienianym towarem, formularz do pobrania tutaj.

11. Towar należy odesłać w sztywnym kartonie, np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi.

12. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).

   Prosimy, aby pakując kostium nie wyginać nienaturalnie misek ponieważ grozi to ich złamaniem, a w rezultacie odrzuceniem wymiany.

13. Wszelkie koszty dostawy związane z wymianą towaru ponosi Konsument (dotyczy kosztów zarówno dostarczenia towaru do sprzedawcy jak i wysyłki nowego towaru). Opłata za dostarczenie wymienionego towaru wynosi 19zł i jest płatna przy odbiorze.

14. Maksymalna ilość wymienianych kostiumów nie może być większa niż 2 sztuki, tj. jeśli zamówiono 3 kostiumy, to jednego z nich nie można już wymienić. Wprowadzenie limitu jest podyktowane względami higienicznymi.

15. Prawo wymiany nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży był towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Dotyczy to w szczególności zmian w fasonie, kroju, wyboru innego niż standardowy kolor/druk itp.

16. Zakupiony towar odesłany i nie odebrany przez klienta ( bez opisu co z mim robimy ) przechowujemy do 90 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Oznacza to, iż własnej woli zbył się własności towaru jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego. W następstwie tego, na podstawie Art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność towaru przechodzi na PPHU SHE EDMUND OGIEGŁO 34-120 Andrychów ul. Stefana Batorego 34B, który obejmuje go w posiadanie, a następnie przekazuje do utylizacji.

 

§6.

Reklamacje

1. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

2. Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.

Uwaga: Jasne kolory (biały/ecru) po zamoczeniu mogą delikatnie prześwitywać.

Informujemy również, że kolory fluorescencyjne (jaskrawe) mogą blaknąć pod wpływem słońca.

Reklamacje takich kostiumów nie będą uwzględniane.

3. W przypadku reklamacji kupujący akceptuje warunki ujęte w niniejszym regulaminie oraz na karcie gwarancyjnej dostępnej po kliknięciu w ten link lub na stronie www.she.pl/pomoc w punkcie 3.7.

4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§7.

Gwarancja

1. Firma P.P.H.U. SHE zapewnia 24-miesięczny okres gwarancyjny zakupionego produktu.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 3.

3. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu w związku z  normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady

b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

niewłaściwego przechowywania i konserwacji

użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.).

samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w produkcie.

użycia środków piorących takich jak proszek do prania i/lub wybielacz.

4. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy P.P.H.U. SHE, a także użytkowanie produktu w sposób niedbały, a zwłaszcza, wystawianie na długie działanie cieczy, wilgoci, narażenie na wyblaknięcie poprzez pozostawienie towaru na słońcu, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego, powodują, iż gwarancja przestaje obowiązywać.

5. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania.

Nie odbieramy paczek za pobraniem.

6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon lub kserokopia paragonu /oryginał lub kserokopia faktury).

W przypadku nienależytego przygotowania towaru do podróży, w tym niedbałego zapakowania, wywinięcia misek, narażenia towaru na uszkodzenie przez firmę kurierską/pocztę reklamacja zostanie odrzucona bez weryfikacji reklamowanej wady.

7. Do pudełka z reklamowanym towarem, należy włożyć niniejszą kartę gwarancyjną. 

8. W przypadku odrzucenia reklamacji wskutek naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.

9. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres:

PPHU SHE EDMUND OGIEGŁO

Ul. Stefana Batorego 34b

34-120 Andrychów 

z dopiskiem: REKLAMACJA TOWARU

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. W przypadku braku możliwości naprawy lub reklamacji tej samej wady po raz 3ci towar zostanie wymieniony na nowy.

§8.

Ochrona danych osobowych

1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz.883 ze zm.).

2. W ramach Naszego Serwisu używamy plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiD mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSiD w skutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

3. Sprzedający i Konsument będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Składając zamówienie Konsument akceptuje OWSiD.

5.Sprzedający informuje, że kolory/wzory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru/wzoru.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta ( kolor, proporcje itp. ) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

7. Sprzedający informuje, iż w przypadku zakupu kostiumu z wzorami, finalny produkt może odbiegać swoim wzorem ułożenia druku od kostiumu prezentowanego na zdjęciu. Ma to związek z tym, że kostiumy szyte są z belek materiału i uzyskanie idealnie takiego samego druku jest praktycznie niemożliwe.

8. Konsument dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do poniesienia opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do Sprzedającego


Regulamin promocji WEZYR - SHE

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17 B, 02-676 w Warszawie dalej zwana Biuro Podróży i firma P.P.H.U. " SHE" Edmund Ogiegło Sp. Jawna z siedzibą, ul. Stefana Batorego 34b, 34-120 Andrychowie dalej zwana SHE.

2. Promocja trwa od 07.03.2016 do 12.03.2016 i jest ograniczona limitem przyznanych kodów rabatowych ( 200 sztuk)

3. Uczestniczka poprzez udział w promocji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na:

- przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Podróży i SHE w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją promocji w myśl ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 ze zm.)

- przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Podróży i SHE w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, współpracujących z Biurem Podróży i SHE

- otrzymywanie informacji handlowych od Biura Podróży i SHE za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

- kontakt telefoniczny od Biura Podróży i SHE, na podany przez uczestniczkę numer telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Administratorem danych osobowych będzie Biuro Podróży.

4. Regulamin promocji dostępny będzie w Biura Podróży oraz na stronie www.she.pl przez cały okres trwania Promocji.

II. Zasady promocji

1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup imprezy turystycznej z oferty Biura Podróży Lato 2016 na kwotę minimum 3000PLN, trwających co najmniej 7 nocy, a uczestniczką wyżej wymienionej imprezy turystycznej będzie kobieta powyżej 18 roku życia, która otrzyma kod rabatowy .

2. Uczestniczka zobowiązuje się uiścić opłatę ceny Imprezy Turystycznej wskazanej w pkt I niniejszego regulaminu zgodnie z pkt. 3 Warunków Imprez Turystycznych dostępnych pod adresem http://www.wezyrholidays.pl/o_wezyrholidays.

3. Uczestniczka Imprezy Turystycznej zostanie wpisana na listę osób uprawnionych do skorzystania z promocji przez pracownika Biura Podróży. Kompletna lista, zawierająca adresy mailowe uczestników zostanie przekazana do firmy SHE, gdzie zostaną wygenerowane Kody Rabatowe, automatycznie wysyłane na adres e-mail uczestniczek.

4. Skorzystanie z Kodu Rabatowego będzie możliwe po zalogowaniu się uczestniczki na stronie internetowej SHE pod adresem www.she.pl, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dokonaniu wyboru kostiumu kąpielowego i wprowadzeniu otrzymanego Kodu Rabatowego w polu o nazwie "KOD RABATOWY".

5. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie przez uczestniczkę zgody na:

a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Podróży i SHE w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, współpracujących z Biurem Podróży i SHE;

b) otrzymywanie informacji handlowych od Biura Podróży i SHE za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

c) kontakt telefoniczny lub mailowy od Biura Podróży i SHE, na podany przez uczestniczkę numer telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

6. Zamówiony kostium uczestniczka otrzyma za pośrednictwem kuriera na wskazany w formularzu adres, na koszt firmy SHE w terminie od 5-10 dni roboczych od wypełnienia formularza.

7. W przypadku rezygnacji przez uczestniczkę z wykupionej imprezy turystycznej lub w sytuacji gdy wykupiona przez uczestniczkę impreza turystyczna zostanie odwołana z winy Biura Podróży, a uczestniczka nie wybierze wycieczki alternatywnej, uczestniczka jest zobowiązana do zwrócenia należnej wartości 200 PLN za kostium kąpielowy nie później niż 14 dni od dnia rezygnacji lub odwołania imprezy turystycznej, na wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy.

III. Postanowienia końcowe

1. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

2. Organizatorzy promocji zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania promocji bez wcześniejszego poinformowania o tym uczestników. W takim przypadku uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestniczkę przed odwołaniem. Informacja o odwołaniu niniejszej promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorów pod adresami she.pl i www.wezyrholidays.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

3. Uczestniczka biorąca udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.